Algemene voorwaarden & privacy statement

Webshop van Bijl in Beeld.nl | Versie: juli 2022

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt en die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
  8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Naam ondernemer: Jan Willem Bijl
Vestigingsadres: Willemsweg 31, 1623 JB te Hoorn
Telefoonnummer: 06 51718467 (bereikbaar op maandag en vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur)
E-mailadres: jwbvormgeving @gmail.com en info@bijlin beeld.nl
KvK-nummer: 57249083
Btw-identificatienummer: NL002177733B05

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   1. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan: info@bijlinbeeld.nl;
   2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand
   5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
   6. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
   7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  Bij levering van producten:
  1. Ondernemer doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden aan de geleverde artikelen direct na ontvangst te controleren. Indien de geleverde artikelen niet aan uw wens voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Ondernemer zal dan proberen eventuele problemen en/of klachten – altijd in overleg met de koper en op de best mogelijke manier – op te lossen.
  2. De consument heeft het recht de door ondernemer geleverde producten binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. producten die buiten de webshop om zijn gekocht dus bijv. direct aan huis. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de gehele originele verpakking. Hij zal de producten op een dusdanige manier uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
  3. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen door het sturen van een e-mail of het invullen van het modelformulier voor herroeping. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen volgens instructies van de ondernemer. De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  5. De producten dienen geretourneerd te worden in originele staat en -indien mogelijk- verpakking. Koper is verantwoordelijk voor betaling van gerelateerde verzendkosten waarmee de kosten van de retourzending voor rekening van koper zijn.
  6. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde hierbij is dat de producten onbeschadigd en ongebruikt en in originele staat en -indien mogelijk- verpakking reeds terugontvangen zijn door ondernemer of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door vocht en geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door consument is gebruikt tenzij hij nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  7. Bij beschadiging van het product of indien het product niet meer in originele staat verkeert door onzorgvuldige omgang door koper is koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
  8. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in artikel 6 lid 2.
  2. Uitsluiting van hetherroepingsrecht geldt voor de volgende producten: Producten die gekocht zijn buiten de webshop om, dus bijv. direct aan huis.
  1. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd om prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden;
  2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn incl. 21% btw en exclusief verzendkosten naar het adres van de koper;
  3. De verzendkosten binnen Nederland worden bij iedere bestelling onder de €50,- in rekening gebracht en zullen duidelijk getoond worden in de laatste stappen van het bestelproces. De kosten bedragen [€3,50] voor brievenbuspakjes. Boven de 50 euro zijn de bezorgkosten gratis.
  4. Kennelijke fouten en/of vergissingen in het aanbod en de prijs binden de ondernemer niet.
  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Ondernemer streeft ernaar bestellingen binnen 1-5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling, te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst.
  4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen die worden veroorzaakt door post- en/of pakketbezorgers.
  5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
  6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen of in overleg met koper tot een andere passende oplossing te komen. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzondering hierop is kleine beschadigingen zoals kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.
  1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail bevestigd is, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
  2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  3. De koper heeft keuze uit de volgende betaalmethoden: IDEAL, Paypal en Mastercard via betaalprovider Mollie.
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over producten en/of levering of uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd door koper per e-mail aan info@bijlinbeeld.nl kenbaar gemaakt te worden waarbij de klacht volledig en duidelijk omschreven wordt nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer in overleg met de koper een passende oplossing aanbieden in de vorm van terugbetaling van het aankoopbedrag dan wel aanbieden van vervangende producten.
  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
  3. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ondernemer.
  4. De aansprakelijkheid van ondernemer is beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product.
  5. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van producten en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

  Webshop van Bijlinbeeld.nl  | Versie: juli 2022

  Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld,
  gevestigd aan Willemsweg 31, 1623 JB Hoorn,
  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens | https://www.bijlinbeeld.nl
  Jan Willem Bijl is de Functionaris Gegevensbescherming van Bijl in Beeld.
  Hij is te bereiken per e-mail: info@bijlinbeeld.nl of
  jwbvormgeving@gmail.com

  Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   – Voor- en achternaam
   – Adresgegevens
   – Telefoonnummer
   – E-mailadres
   – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
   – Gegevens over uw activiteiten op onze website
   – Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
   – Bankrekeningnummer
  Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bijlinbeeld.nl, zodat ik deze informatie kan verwijderen.
  Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
   – het afhandelen van uw betaling
   – u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   – u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
   – u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
   – om producten en diensten bij u af te leveren
   – Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
   -Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
   -Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor o.a. de belastingaangifte.
  Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld) tussen zit. Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
   – WordPress & Elementor Pro
   – Mollie B.V. betaalprovider
   – Sociale Media zoals Facebook, Instagram, Behance en LinkedIn
   – Post- en pakketverwerkingsbedrijven
  Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
  Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bijlinbeeld.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Jan Willem Bijl van Bijl in Beeld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per e-mail naar info@Bijlinbeeld.nl.

  Wanneer de webwinkel wijzigt, moet de privacyverklaring ook aangepast worden. Let dus altijd op de datum bovenaan dit document en kijk regelmatig of er een vernieuwde versie is.